Namsos kommune

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge 2021

Ordningen skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.  Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger.

Informasjon og søknadsskjema hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids- og ferieaktiviteter.

Mål

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

I tillegg er det et mål at tiltakene bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Kontaktpunkt i kommunen

Kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen, skal sørge for at de har en knutepunktfunksjon som skal koordinere det frivillige og offentlige arbeidet i kommunen rettet mot målgruppen. Knutepunktfunksjon skal være et kontaktpunkt i kommunen for frivillige organisasjoner som jobber med inkludering av barn i målgruppen. Knutepunktfunksjonen skal samle kunnskap om lokale forhold knyttet til barn i lavinntektsfamilier og ha oversikt over relevante tilbud fra kommune og frivillighet. Knutepunktfunksjonen i Namsos kommune er lagt til enheten kultur og inkludering.

Hva kan det søkes tilskudd til?

  • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til tiltak som gjør at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter eller alternative mestringsarenaer.
  • Kommuner, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Utprøvingen skal skje i samarbeid med minst to sektorer (offentlig/frivillig/privat) og skal føre til økt samarbeid mellom aktører som bidrar i arbeidet med målgruppen. Metodene/arbeidsmodellene skal bidra til:
  • Kommuner kan søke om tilskudd til koordinering av samarbeidet mellom tjenester, tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, med mål om å øke aktiviteten for målgruppen. Det kan søkes om inntil 400 000 kroner per år til dette. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 4. desember 2020.

Alle søknader og eventuelle vedlegg sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal.

Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer.

Kontakt

Ann Evy Duun
Kommunalsjef kultur og inkludering
E-post
Mobil 990 46 710