Namsos kommune har satt i gang arbeidet med kommuneplanens nye arealdel - Namsos kommune

Namsos kommune

Namsos kommune har satt i gang arbeidet med kommuneplanens nye arealdel

Namsos kommune har satt i gang arbeidet med kommuneplanens nye arealdel

Nå har du en unik mulighet til å være med på å forme Namsos kommune! Et forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel er nå ute på høring.

I tillegg varsles det også om oppstart for arbeidet med kommuneplanens arealdel. Namsos kommune inviterer alle innbyggere, organisasjoner og virksomheter til å komme med innspill.

Hva er et planprogram?

For alle kommuneplaner skal det samtidig med varsel om oppstart utarbeides et planprogram som danner grunnlaget for den nye planen. Et planprogram skal blant annet gjøre rede for:

 • formålet med planarbeidet
 • planprosessen med frister
 • opplegg for medvirkning
 • behov for utredninger

Les forslaget til planprogram 

Hvordan kan du gi innspill?

Vi inviterer i denne omgang til å gi innspill til:

 1. planprogrammet
 2. arealplanen

Alle innspill må være skriftlige, og kan sendes inn på flere måter:

 • Digitalt skjema
  • Eget innsendingsskjema for innspill til planprogrammet
  • Eget innsendingsskjema for innspill til oppstart på arealplanen
 • Send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
 • Send digital post
 • Send per post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa
 • Innspill kan også leveres inn på innbyggertorgene i kommunen

Frist for å sende inn innspill

Du må sende inn innspillet innen 12. august.

Vi ser frem til å høre din mening!

Send inn innspill til planprogrammet 

Hvordan sender du inn innspill til arealplanen?

Det er kun arealinnspill som har blitt konsekvensutredet som kan bli med i ny arealdel. Arealinnspillet må fremmes i samråd med grunneier for området.

Kommunedirektøren ønsker at alle private innspill til arealdelen skal følge en bestemt mal. Denne malen må du følge hvis du ønsker at ditt innspill skal vurderes. Du sender innspillet via det digitale skjemaet «Send innspill til arealplanen».

Arealinnspillene må inneholde følgende informasjon:

Info om eksisterende arealbruk, forslag til ny arealbruk, eventuelt antall boliger, leiligheter, småbåthavner el.l.

Avgrensing i kartet.

Vise til kjente forhold på eiendommen som:

 • miljøverninteresser – under dette punktet kommer grønnstruktur og friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, verneverdier, landskap, turstier, biologisk mangfold og estetikk
 • forurensing og støy
 • landbruksinteresser og jordvern
 • klima
 • barn og unges interesser
 • samfunnssikkerhet og beredskap
 • teknisk infrastruktur, overvann mm.
 • sosial infrastruktur
 • tidsplan for når tiltaket skal realiseres/forslag til gjennomføring
 • vurdere mulige konsekvenser av forslaget

Send inn innspill til arealplanen 

Her er det mulighet til å komme med innspill også senere i planprosessen.

Milepæler

Utkast til planprogram legges ut på høring samtidig som oppstart av planarbeidet varsles

Juni 2022.

Hva er oppnådd?

Utkast til planprogram gjort kjent blant politikere og innbyggere. Digital informasjon og mottak av innspill er gjort klart.

Fastsettelse av planprogram

September 2022.

Hva er oppnådd?

Innspill bearbeidet og planprogram justert og behandles/vedtas.

Gjennomført medvirkningsprogram

April–mai 2023.

Hva er oppnådd?

Alle berørte parter er hørt, og vi har lagt til rette for bred og allsidig medvirkning

Førstegangs behandling planforslag

Mai–august 2023.

Hva er oppnådd?

Utkast til planforslag har vært i regionalt planforum, planforslaget er gjort kjent og legges ut på høring

Vedtak plan

Mars–april 2024

Hva er oppnådd?

Høringsinnspill bearbeidet og endelig plan vedtas.

Har du spørsmål?

Hvis du lurer på noe, kan du ta kontakt med virksomhetsleder for plan, bygg og areal. 

Thomas Aarskog
thomas.aarskog@namsos.kommune.no
Tlf. 48 14 39 73