Hva skjer i sentrum?

Namsos kommune får mange spørsmål om hva som skal skje med sentrum av Namsos. Kommunale kontorer flytter hit og dit, det er stort sett tomt i Samfunnshuset og det rives på Nexans-tomta. Hva skjer egentlig med Sentrumsplanen?

Kommunedirektør Jostein Grimstad og kommunalsjef for Strategi og samfunnsutvikling, Sigrid Angen, oppsummerer status for sentrum av Namsos.

Kort fortalt er 2022 året for behandling og vedtak i mange store og viktige enkeltsaker for Namsos og Namdalen. I noen av sakene er det folkevalgte i kommunestyret som skal bestemme, mens også andre beslutningstakere utenfor Namsos skal fatte sine vedtak som har konsekvenser for flere saker i Namsos.  

Namsos sentrum

Når det gjelder utvikling av Namsos sentrum - Sentrumsplanen - så har den hatt en lang prosess. Planen innebærer blant annet åpning mot sjøen, utvidelse av kvadraturen (forlengelse av gatestrukturen), parkanlegg, promenade, bystrand, gjestehavn, gang- og sykkelveger, nytt kjøremønster og åpning mot øst og vest.

Det er en omfattende plan, og det er lenge siden planen var på høring. Det betyr ikke at det ikke er jobbet med saken i mellomtiden, men det har tatt tid å få avklart innsigelser (protester mot planen) fra blant andre Statsforvalteren i Trøndelag. Innspillene er nå ivaretatt, og det planlegges politisk behandling av planen til sommeren i år.

Nexans-tomta

Forbipasserende vil se at det gamle industribygget snart er jevnet med jorda. Det skal bli en byggeklar tomt som forhåpentligvis kan huse ny Olav Duun videregående skole og Namsos kommunes tjenester innen kultur og voksenopplæring. Namsos kommunestyre har vedtatt en positiv innstilling til prosjektet.

Fylkestinget har bedt om flere utredninger i saken. Disse gjøres nå, i samarbeid med Namsos kommune. Beslutningen om bygging av ny videregående skole, eller fortsatt videregående skole på Høknes, vil fattes av Fylkestinget i juni 2022. Da vil samarbeidsavtale for utviklingsprosjektet behandles, både i Fylkestinget og i kommunestyret i Namsos.

Denne saken er en av de mest betydningsfulle for byutviklinga i Namsos på mange år.

Samfunnshuset

Kommuneadministrasjonen har flyttet ut av Samfunnshuset og inn i nye lokaler på Namdalshagen. Kommunen har en leieavtale på 5 år i Namdalshagen. Kommunen som huseier er ferdig med sine utredninger om Samfunnshuset og har vedtatt at bygget kan saneres. Fylkeskommunen fikk saken for et drøyt år siden, og gjør sitt arbeid sammen med Riksantikvaren med hensyn til vernevurderinger. Når fylkeskommunens vurderinger er klare vet vi mer om hva som vil skje med Samfunnshuset.

Forsikringsgården

På andre sida av gata for Samfunnshuset ligger Forsikringsgården - denne har kommunen kjøpt (eier alle aksjene i eierselskapet). Formålet er å samle kommunale tjenester i bygg som kommunen eier og redusere leiekostnader andre steder. Forsikringsgården trenger nødvendig oppussing før barnevernet, helsestasjonen, PPT og bruker- og boligkontoret flytter inn der i løpet av året.

Skolestruktur

2022 er også året hvor mange viktige beslutninger skal tas for en fremtidsrettet og bærekraftig skolestruktur.  Mange har vært involvert og mye arbeid er lagt ned i utarbeidelsen av forslag til struktur.

Senere i vår skal forslag om endringer i skolestruktur sendes ut på høring. Det skal deretter legges fram en sak om skolestruktur for kommunestyret over sommeren.

Forslaget til ny skolestruktur er foreløpig ikke klart. En rapport utarbeidet av rådgivningsfirmaet Norconsult danner grunnlag for forslaget og ligger på kommunens hjemmeside.

Sammen skaper vi muligheter

«Sammen skaper vi muligheter» er Namsos kommunes visjon. Utvikling av sentrum og ny skolestruktur skal bidra til å skape muligheter for positiv utvikling av Namsossamfunnet i årene som kommer.

Engasjerte innbyggere som er opptatt av sentrum og skolestruktur er selve beviset på at vi bryr oss og ønsker å bidra til å skape mulighetene som ligger foran oss.

Det er altså mange store pågående prosesser i Namsos kommune, og mange av dem har tatt og tar tid. Men så vil også mange av beslutningene som tas i løpet av 2022 ha stor betydning for utviklingen videre av Namsos kommune og by. 

Ny sentrumsplan for Namsos kommune

Skolebruksplan 2021-2037

Jostein Grimstad, kommunedirektør

Sigrid Angen, kommunalsjef Strategi og samfunnsutvikling