Namsos kommune

Ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond

Ekstraordinære midler til kommunalt næringsfond

Oppdatert informasjon 21.07.2020

Trøndelag Fylkeskommune har tildelt 1,82 M NOK til kommunalt næringsfond for Namsos Kommune. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunen mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Det skal legges vekt på tiltakenes betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Hvem kan søke?

De som kan søke er skattepliktig registrerte foretak i Namsos. Dette vil å hovedsak være aktører som skal gjennomføre tiltak som ikke støttes av de nasjonale krisepakkene, og der bedriftene ikke har egenkapital til å gjennomføre tiltaket. Dette gjelder virksomheter som har fått stor inntektssvikt som en følge av Corona-epidemien. Fondet skal spesielt ivareta handelsstand, små lokaleide virksomheter, nisjebutikker og serveringsbransjen.

Fondet skal stimulere til tiltak som gir inntekter, dvs. salgsaktivitet, nye forretningsmodeller, kreative tiltak, måter å annonsere- og drive salgsaktivitet på, gjerne i form av samarbeid/fellesaktiviteter mellom flere aktører. Det bør legges vekt på at prosjektene skal sikre bolyst, attraktivitet og utvikling i hele Namsos kommune.

Følgende kriterier gjelder:

 • Krisefondet skal støtte tiltak i bedrifter som ikke dekkes av de statlige ordningene. Krisefondet skal støtte tiltak i små bedrifter som har vesentlig omsetningssvikt pga. Corona-krisen.
 • Bedrifter som jobber med å opprettholde driften skal prioriteres.
 • Fokus på tiltak for salg og omsetning
 • Samarbeid med andre bedrifter vektlegges
 • Salgsaktivitet som minimerer tap på sesongvarer prioriteres
 • Kreative tiltak vektlegges
 • Miljørettede tiltak vektlegges
 • I tillegg foreslår kommunedirektøren å åpne for lønnstilskudd til kriserammede bedrifter som ønsker å ansette ungdom for sommerjobb.  Dette skal ikke gå på bekostning av permitterte arbeidstakere.

Det legges opp til rask saksbehandling, der målet er maks en ukes behandlingstid.

Fondet skal stimulere til tiltak som gir inntekter, dvs. salgsaktivitet, nye forretningsmodeller, kreative tiltak, måter å annonsere- og drive salgsaktivitet på, gjerne i form av samarbeid/fellesaktiviteter mellom flere aktører. Det bør legges vekt på at prosjektene skal sikre bolyst, attraktivitet og utvikling i hele Namsos kommune. Støtte bør ikke gis til tiltak som kommer i uønsket konkurranse med eksisterende virksomhet.

Kriterier:

 • Krisefondet skal støtte tiltak i bedrifter som ikke dekkes av de statlige ordningene. Søker må enten kunne vise til avslag eller henvise til konkrete retningslinjer i de statlige ordningene som gjør at søker ikke kommer inn under de statlige ordningene.
 • Krisefondet skal støtte tiltak i små bedrifter som har vesentlig omsetningssvikt pga. Corona-krisen. 
 • Støtte bedrifter som jobber med å opprettholde driften.
 • Fokus på tiltak for salg og omsetning
 • Samarbeid med andre bedrifter vektlegges
 • Salgsaktivitet som minimerer tap på sesongvarer prioriteres
 • Kreative tiltak vektlegges
 • Fondet skal forvaltes mest mulig i samsvar med retningslinjene i statens «kompensasjonsordning».  Dette innebærer flg:

Foretaket bør ha et omsetningsfall på minst 30 % (20 % i mars) sammenlignet med hva som ville vært normal omsetning. Det bør settes en minstegrense for utbetaling, slik at beregnet støttebeløp under 5 000 kroner ikke utbetales

Som unngåelige, faste kostnader bør regnes kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktiviteten og som kan føres under postene:

 • Leie av lokale
 • Lys og varme
 • Renovasjon, vann og avløp
 • Leie av maskiner, inventar, transportmidler o.l.
 • Regnskap, revisjon og rådgivning
 • Elektronisk kommunikasjon, f.eks. telefon mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Forsikringspremier
 • Netto rentekostnader

Søkeren har selv ansvar for at opplysningene som oppgis om foretaket er riktige. Søkere må levere attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører om at opplysningene i søknadene var riktig, senest ved årsrapporteringen for 2020.

Det vil bli kontroll i ettertid med krav om tilbakebetaling og sanksjoner ved avdekking av juks og svindel.

Søkere som mottar kompensasjon oppfordres til å utvise moderasjon i utbetaling av utbytte og bonus.

Ordningen bør gjelde for tiden etter 12. mars 2020.

Ideelle og frivillige organisasjoner og stiftelser er inkludert i ordningen, men kun for den delen av virksomheten som er kommersiell og skattepliktig. Virksomheten må være registret i foretaksregisteret.

Det gis muligheter for en tilpasning slik at bedrifter som faller utenfor statens ordning, kan komme innunder «krisefondet».  

Hvordan søker du?

Du må søke via www.regionalforvaltning.no, hvor du velger støtteordningen «kommunalt næringsfond COV-19 – Namsos Kommune».

Søkere som skal etablere bedrift må legge ved forretningsplan. Andre søkere må legge ved prosjektplan.

Søknadsskjema - regionalforvaltning.no

Hva kan det gis tilskudd til?

 • Det kan gis tilskudd til investeringsprosjekt og bedriftsutviklingsprosjekt.
 • I tillegg kan det gis tilskudd til dekning av faste uunngåelige kostnader.

Hvis det søkes om dekning av faste uunngåelige kostnader må søker legge ved dokumentasjon på omsetningsfall og oversikt over faste uunngåelige kostnader for de månedene man har hatt omsetningsfall.  Maksimal tilskuddssats er 50 % samlet på prosjekt og kompensasjon.

Kontakt

Kjell Ivar Tranås
Spesialrådgiver
E-post
Telefon 478 17 262
Mobil 478 17 262