Namsos kommune

Dette ble vedtatt i kommunestyret i mars

Dette ble vedtatt i kommunestyret i mars

Namsos kommunestyre hadde møte 25. mars.

Den store saken til behandling denne gangen, var «Namsos samfunnshus sanering eller bevaring». Saken har hatt stor interesse blant kommunens innbyggere, og det ble en lang og god debatt i kommunestyret. Nå er vedtak om sanering fattet. Dette vedtaket er som følge av at det vurderes at risikoen, både teknisk og økonomisk, er for stor for å rehabilitere bygningen.
Et vedtak om sanering betyr at kommunen som huseier har tatt standpunkt til hva som bør skje med samfunnshuset, men det er ikke et rivningsvedtak. Det vil ikke bli satt i gang rivning nå. Et vedtak om rivning må komme i en egen sak til kommunestyret, og følger plan- og bygningslovens regler for slike saker. En slik sak vil uansett ikke komme enda, og kommunedirektøren har etter at kommunestyret gjorde sitt vedtak bedt fylkeskommunen starte arbeidet med å utrede kunnskapsgrunnlag for eventuell midlertidig fredning av bygningen, slik kulturminneseksjonen i Trøndelag fylkeskommune har varslet at vil bli vurdert.

Kommunestyret vedtok også at det skal startes et forprosjekt for Bangsundhallen. Forprosjektet har en økonomisk ramme på kr. 800 000, og skal blant annet avdekke behov for skolen og lokalsamfunnet.

Det ble også vedtatt nye retningslinjer for tildeling av kulturmidler og nye vedtekter for SFO (skolefritidsordningen) i Namsos kommune. Disse sakene har noen justeringer fra tidligere, og sakene er ment å harmonere tilbudene fra de gamle kommunene.

Riksantikvaren har foreslått å frede Spillum Dampsag & Høvleri. Kommunestyret støtter dette forslaget. Spillum Dampsag & Høvleri er ett av 15 tekniske og industrielle kulturminner som Stortinget har vedtatt at bør fredes.

Du kan lese om alle sakene som var til behandling i kommunestyret på kommunens innsynsportal.