Namsos kommune

Dette ble vedtatt i kommunestyret i februar

Dette ble vedtatt i kommunestyret i februar

Namsos kommunestyre hadde årets første møte 11. februar. Det var mange små og store saker til behandling.

Det ble bestemt at Namsos kommune skal fullføre pilotprosjektet med el-sparkesykler sommeren 2021. Til dette settes det av 300 000 kroner. Hvis det fortsatt skal være el-sparkesykler i Namsos etter denne sommeren, skal det være andre som driver det enn kommunen.

Flere forskrifter, planer og strategier ble vedtatt. Ny adresseforskrift som gir regler for hvordan adresser skal tildeles var en av disse.

Anskaffelsesreglement for kommunen ble også vedtatt. Dette reglementet skal sammen med lover og forskrifter blant annet sørge for at avtaler som inngås oppfyller visse miljøkrav, lønns- og arbeidsvilkår, krav om bruk av lærlinger og motvirke korrupsjon.

Reglementet er også tydelig på vår plikt til å følge inngåtte innkjøpsavtaler.

Landbruksplanen for 2020-2024 skal bidra til positiv utvikling i landbruket. Den inneholder mål og satsningsområder for landbruket, med stikkord som: bidra til å utnytte ressursene på gården, kompetanseutvikling i landbruket og klima og miljø.

Eiendomsstrategi med tiltaksdel ble også vedtatt. Denne strategien skal hjelpe kommunen til å ha de riktige bygningene til sine formål, og en plan for vedlikehold av disse bygningene.

Ny politivedtekt ble også vedtatt. Her ble det tatt inn en paragraf om tigging: «Tigging på offentlig sted eller fra hus til hus, kan kun skje etter forutgående melding til politiet» Dette er nytt i vedtekten. Det betyr ikke at det er forbudt å tigge, men at man skal ta kontakt med politiet hvis man skal tigge i vår kommune.

Utbyggere som ønsker å bygge noe i sentrum, har krav om antall parkeringsplasser i forhold til det de skal bygge. Det har vært en frikjøpsordning for å slippe å ha så mange parkeringsplasser som egentlig kreves. Det har siden 1997 kostet 40 000 kroner å frikjøpe en plass. Nå er det vedtatt en ny ordning, så nå koster det 150 000 kroner for å frikjøpe en plass. Fortsatt er dette en mye lavere pris enn i de øvrige småbyene nord i Trøndelag.

Det skal startes et forprosjekt for tilbygg og ombygging av Jøa brannstasjon. Det må gjøres fordi dagens brannstasjon ikke tilfredsstiller kravene i arbeidsplassforskriften.

Nå er også reguleringsplanen for Ramsvika hytteområde ferdig. Det åpnes for fortetting av et allerede eksisterende hytteområde.

Trøndelag fylkeskommune har spurt kommunen om å bidra økonomisk med utbedring av Hovikberga. Veien er fylkeskommunal, og det er derfor fylkeskommunen som skal betale for utbedringer. Kommunestyret sa nei til å bidra økonomisk, nettopp fordi dette er en fylkeskommunal vei.

Ellers ble det gjort valg til ulike verv, som styreverv i frivilligsentraler og endringer i politiske utvalg.

Om du vil lese mer om de forskjellige vedtakene, finner du alt om sakene og vedtakene i innsynsportalen