Abel Meyers gate 30 + Carl Gulbransons gate 23 - Varsel om oppstart av reguleringsplan

Gi dine innspill til varsel om oppstart av ny detaljreguleringsplan Abel Meyers gate 30 + Carl Gulbransons gate 23. Frist for innspill er satt til 28.juni 2024.

Formål

Formålet med planen er å tilrettelegge AM30 og CG23 for utbygging, med henholdsvis parkeringsareal under bakkenivå og sentrumsformål over bakkenivå. Det planlegges for forretning/kontor og off. /privat tjenesteyting på gateplan, og bolig, i form av leiligheter tilpasset alle aldersgrupper med uteoppholdsareal, i etasjene over. Det vil legges stor vekt tilpasning til kvartalsstruktur, samt at eksisterende bebyggelse ivaretas opp mot bevaring av kulturmiljø. Det planlegges for inntil to plan under bakkenivå og fem plan over, hvor det mot Sverresgate er inntrukket fra og med fjerde etasje og mot Abel Meyers Gate fra og med andre etasje.

svart-hvitt kartbilde med en tykk stiplet linje som viser plamomriss for ny reguleringsplan for Abel meyers gate 30 og Carsl Gulbransons gate 23 - Klikk for stort bilde

 

Planområdet

Planområdet er sentrumsformål i eksisterende plan «Namsos Sentrum» og tillater maks utnyttelse på 95% BYA og minimum 100% BRA, med høyder opp til C+17,2. Planforslaget legger opp til en utnyttelse i tråd med overordnet plan. Høyder vil avvike mot øst, hvor det planlegges for høyder opp mot nærmeste bebyggelse «Sparebankbygget» på C+20-22. Planforslaget vil dermed samsvare med overordnet plan på formål og utnyttelse, men vil delvis avvike i forhold til maks høyde.

 

Dokumenter i saken

Referat oppstartsmøte, 03.10.2023 (PDF, 187 kB)
Varsel om oppstart AM30 + CG23 (PDF, 238 kB)
Planomriss (PDF, 510 kB)

 

Si din mening

Innspill som kan ha betydning for planarbeidet sendes til:

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Arkplan v/Nils Sigurd Klykken, mobil 95 86 99 41.

Frist for tilbakemelding

Frist for tilbakemelding er 28. juni 2024.